Homepage Oude Hap 24 Uurs 2000 24 Uurs 2005
Home Oude Hap 2000++ Morfogenese Morfolutie Onderzoek Strategie UNCERP Conferentie

 

Vertrouwelijk

 

Toepasbaarheidsonderzoek MMDL-project UNCERP

Tussentijdse rapportage

 

Opdrachtgever
Stuurgroep De Oude Hap 2000

Uitvoering
Werkgroep West De Oude Hap

Strategische Advisering
Tegen De Draad Research & Development

Datum 1 december 1999

 

Inleiding

Naar aanleiding van een uitnodiging deel te nemen aan de UNCERP conferentie georganiseerd door de St. Joris Foundation met als onderwerp het z.g. Morfogenetically Mutated Dragon-type Lizard-project heeft de Stuurgroep De Oude Hap 2000 gemeend een toepasbaarheidsonderzoek te moeten uitvoeren. De uitvoering van dit onderzoek is opgedragen aan de Werkgroep West. De Werkgroep heeft hiertoe een samenwerkingsverband met Tegen De Draad R&D opgezet. De Werkgroep meent dat – gezien het grote belang van het onderzoek – de Stuurgroep middels een eerste tussentijdse rapportage op de hoogte moet worden gesteld.

Vooralsnog leidt het onderzoek NIET tot de conclusie dat van deelname aan de conferentie moet worden afgezien, integendeel. Wel zijn er een aantal voorwaarden waaraan MOET worden voldaan voordat er sprake kan zijn van een zinvolle deelname.

In deze tussenrapportage zal een eerste aanzet voor een strategische deelname worden gegeven. Wanneer de stuurgroep deze accordeert kan er nog voor 1 december een definitieve versie van het Toepasbaarheidsonderzoek worden opgeleverd. Op grond van de bijlagen van deze definitieve versie kan een zeer concurrerende inschrijving voor de UNCERP Conferentie worden opgesteld. Gezien de binnen onze organisatie aanwezige resources en de goede samenwerking met toonaangevende instellingen acht de Werkgroep dit bij voorbaat een zinvolle exercitie.

De in zekere zin ondeskundige en amateuristische opstelling van de St. Joris Foundation hoeft daarbij zeker geen beletsel voor een succesvolle implementatie van onze adviezen te zijn, integendeel. Juist het onvermogen van de organiserende instantie schept kansen voor ondernemende deskundigheid. Wel moet te allen tijde aandacht blijven bestaan voor het door en door politieke karakter van de St. Joris Foundation.

 

Opdrachtformulering

De Stuurgroep Oude Hap 2000 draagt de Werkgroep West op om een toepasbaarheidsonderzoek uit te voeren naar de gevraagde medewerking aan de door de St. Joris Stichting uitgeschreven conferentie inzake het Morfogenetically Mutated Dragon-type Lizard-project. Als referentie dient hierbij het schrijven van D. Parton van 8 november. De Stuurgroep vraagt de Werkgroep om uitdrukkelijk rekening te houden met alle aspecten, niet alleen de in de uitnodiging genoemde.

In het toepasbaarheidsonderzoek zal een aanbeveling met te nemen vervolgacties zijn opgenomen. De Werkgroep zal vˇˇr 10 december aan de Stuurgroep rapporteren.

 

St. Joris Foundation

Een drietal aspecten verdient bij voorbaat alle aandacht. In de eerste plaats de door de StJF aan de te ontwikkelen strategie gestelde eisen. Vervolgens de positie van de Sint Joris Foundation in het politieke krachtenveld. Tenslotte de plaats van de StJF in de wetenschappelijke wereld. Deze 3 polen vormen het Umfeld van onze inzet tijdens de geplande conferentie.

De door de StJF gestelde eisen t.a.v. de te ontwikkelen oplossingsstrategie

zijn onderling tegenstrijdig of triviaal.

De politieke analyse van de positie van de StJF

leidt tot de conclusie: de StJF is de draak die de schat UNCERP angstvallig bewaakt en afschermt van concurrenten. De grootste bedreiging van de StJF is het mislukken van het MMDL-project.

De wetenschappelijke kwaliteit van de StJF en aan haar gelieerde personen en instellingen is gering:

De StJF heeft zelf geen wetenschappelijke kennis

De StJF is afhankelijk van K. Treuber voor haar adviezen

De StJF is niet in staat wetenschappelijk onderbouwde adviezen te beoordelen

De StJF heeft slechts zeer oppervlakkige kennis over het MMDL-project

De StJF is geobsedeerd door de morfogenetica en verwaarloost andere aspecten

De StJF gokt 100% op nieuwe oplossingen afkomstig van derden

De StJF is kortom in wetenschappelijk opzicht niet te beschouwen als een serieuze partner. Toch is zij een partij die "wetenschappelijke" eisen aan onze oplossingen stelt.

 

 

Figuur 1 – Relatieve posities StJF- Oude Hap

Samengevat: Politiek zal tijdens de conferentie een grote rol spelen in de beoordeling van de verschillende voorstellen. Een serieuze partij zal hier rekening mee houden, zowel wat betreft voorstel als qua werkwijze. De onkunde en de angst van de StJF bieden grote mogelijkheiden. Grote voorzichtigheid is echter geboden.

 

Vooronderzoek

Het vooronderzoek is verricht onder supervisie van Jan van Spijker en PJ Roos namens de Werkgroep West De Oude Hap.

Probleemstelling

De StJF organiseert op 12 en 13 februari 1999 congres waarbij het doel is om tot een oplossingsstrategie voor haar risicovolle MMDL-project te komen. Hiertoe wordt deelnemers aan het congres gevraagd vooraf een voorstel in te dienen. Doordat binnen De Oude Hap 2000 hoogwaardige kennistechnologie kan worden ingezet kan een concurrentievoordeel worden gerealiseerd.

Bij inschrijving verlangt de StJF een overzicht van behaalde onderzoeksresultaten en referenties, daarnaast een korte beschrijving van de voorgestelde oplossingstrategie. Bij voorbaat is duidelijk dat de oplossingsstrategie gebaseerd moet zijn op morfogenetische leerprocessen met een sterke feed forward koppeling.

Strategiebepaling

De diverse aan de Werkgroep West gelieerde instituten zullen nog voor 10 december nader advies uitbrengen. Middels de van het Pseudologisch Instituut geleaste MatrixOptimistics « kan hiermee reeds voorafgaand aan het congres een optimale oplossingsmatrix worden bepaald. Feed forward zal centraal staan in de gekozen strategie. Deze kan in verbale vorm als voorstel worden ingediend. Strategie III is overduidelijk superieur. Strategie I wordt momenteel gevolgd en heeft geleid tot de wanhopige UN opdracht aan de St JF. Het vermoeden is dat de StJF Strategie II aanhangt, de ┤contention┤ oftewel pappen-en-nathouden methode.

 

 

Image2.gif (2495 bytes)

Figuur 2 - OplossingsstrategieŰn

Centraal staat hierbij dat het MMDL-project waarbij de morfogenetica centraal staat, ook door een morfogenetisch lerend team wordt aangepakt. Doordat het samenwerkingsverband tussen de Werkgroep West en Tegendraads hiertoe pasklare technologie beschikbaar heeft, is een effectieve inzet gewaarborgd. Met name in aanlooptrajecten van sterk politieke projecten kan dit grote voordelen verschaffen.

 

Concurrenten

De concurrenten die zich met ons zullen presenteren vormen a priori een sterk gedifferentiŰerde groep. De deelnemers zullen waarschijnlijk bestaan uit vertegenwoordigers van organisaties en instituties die zich in de wetenschappelijke wereld breed hebben gemaakt. Of onze concurrenten in staat zijn hun plannen te implementeren is de vraag. Daarnaast richten ze zich waarschijnlijk meer op kracht dan op vernuft.

Een Attitude-Tactiek-Analyse kan dit toelichten.

 

 

Figuur 3 – Attitude-Tactiek-Analyse

De Attitude-Tactiek-Analyse geeft in een oogopslag een overzicht van het karakter van de tegenstander en de te verwachten tegenstand.

In kwadrant I vinden we de op kracht gerichte Einzelgńnger, de klassieke dommekracht of St Joris die de draak bestrijdt. Geen serieuze tegenstander.

In kwadrant II vinden we teamspelers diehet buskruit niet hebben uitgevonden. Waarschijnlijk kunnen we de StJF in dit kwadrant plaatsen.

In kwadrant III vinden we slimme en/of geniale solisten die niet in staat zijn samen te werken. Enkele van onze toekomstige concurrenten kunnen hier zeker toe gerekend worden.

Kwadrant IV is de thuisbasis van de Oude Hap, hoewel een enkel uitstapje naar II of III voor hen of hun afgevaardigde zeker niet tot de onmogelijkheden behoort. Het staat vrijwel vast dat de Oude Hap de enige deelnemer aan de UNCERP conferentie is die in dit kwadrant is te plaatsen.

 

Aanbeveling

De Stuurgroep 2000 neemt deel aan het congres met een kernteam van deskundigen. Van deze deskundigen wordt een survivalmentaliteit gevraagd. De benodigde rollen en basisvaardigheden worden nog verder uitgewerkt door een adhoc samenwerkingsverband van de Werkgroepen West en Oost van de Oude Hap. Deze samenwerking vindt (vanzelfsprekend) plaats onder regie van de Stuurgroep Oude Hap 2000.

Tijdens het congres zal de oplossingsstrategie worden ge´mplementeerd door het team. Morfogenetisch leren met gebruikmaking van feedforward effecten zal onze positie ten op zichte van de organisatoren ongekend versterken.

 

 

Figuur 4 - Leercurven

In figuur 4 is de leercurve van de StJF met I aangegeven. Hoewel de medewerkers van de Foundation het morfogenetisch leren kennen, ontberen zij de positieve feed forward. Dit principe zien we wel terug in kromme II, de leercurve van de Oude Hap.

Vanuit onze superieure uitgangspositie moet toch de StJF en haar medewerkers met respect worden benaderd. Hierbij worden de politieke achtergronden niet aangevochten. De strijd wordt aangegaan op wetenschappelijk gebied waarbij onze deskundigheid op het gebied van de toegepaste morfogenese een extra voordeel levert.

Tegelijkertijd kan met ConcurrentMatrixTechnologie« een MetaMatrix« van de zwakke zijden van andere partijen worden bepaald. Vervolgens kunnen deze middels de door Twentsche Morph B.V. ontwikkelde Stress Multiplier« worden uitgebuit. De door Tegendraads uitgevoerde Attitude-Tactiek-Analyse kan hier een meerwaarde aan toevoegen.

De Werkgroep West werkt de inschrijving uit. Deze zal bestaan uit een samenvatting van het de oplossingsstrategie inclusief risicobeperking, uit een overzicht van referenties (met name de samenwerkingsverbanden zullen worden toegelicht) en een zeer beperkt overzicht van onze onderzoeksresultaten. Met name de succesvolle inzet van de combinatie van matrixtechnologie en morfogenetische feed forward moeten worden beschouwd als vertrouwelijke informatie. Hierover zullen de StJF geen mededelingen worden verstrekt.

 

 

Verantwoording

ConcurrentMatrixTechnologie«, MetaMatrix« en MatrixOptimistics « zijn geregistreerde handelsmerken van het Pseudologisch Instituut Amsterdam.

Stress Multiplier« is een geregistreerd handelsmerk van Twentsche Morph B.V.

 

Advisering

Research                                 Godfrey Darwin University, Capetown

Matrixtechnologie                 Pseudologisch Instituut Amsterdam

Project Management                 Drs. Jaap Newton Instituut

Wetenschappelijk Adviezen Arthur Sheldrake Institute For Advanced Morphogenetics

Decision Support Vrijwillige Brandweer Gemeente Alphen a.d. Rijn

Relatie Engineering                 Twentsche Morph B.V.

Juridisch Adviseur                 This World Must Go Legal Ltd

Strategische Relaties                     Hubert S. Truman Center For Strategic Assesments

Zo÷logics                                 H. Portielje Laboratorium