Het eijnde van den laetste reijs

Nu de eijndafrekeningh van De Laetste Reijsch van Henry Hudson sijt opgemaekt, heeft de Directie van den Compagnie haer uijteijnd’leyke Oordeel bepaeld.

Sij beschouwt desche Reijsch alsch eene seer Geslaegt Adventuur naer Noord’leyke Streken dat profijt’leyck wasch voor alle Deelnemers, ende sij hoopt dat alle Kapiteijnsch ende Bemanninghsleden alhier ‘t selfd’oover denken!

De Directie van den Compagnie sluijt hiermee ‘t Boeck ende de Rekeningh van den Laetste Reijsch van Henry Hudson.

De laatste reis van Henry Hudson

De uijteijnd’leyke uijtslagh sijt bekend

En alhier sijt hij dan: de Volledige uitslag 24uurs 2013, De Laetste Reijsch van Henry Hudson, met evenzo de toegekende punten voor elck onderdeel. Dit resulteert in de uijteijnd’leyke uijtslag:

 

Plaats Nr Naam Punten

1

13

Parta quinquaginta bibit

20

2

15

Jupiler Express

18

3

6

De Veijfmaester

17

4

14

Den Geelen Maan

16

5

11

Tietanic

12

5

7

De Twickeler vaart

12

5

3

De Wilde Vaart

12

5

9

Den Bracke Draeck

12

9

8

’t Vlotte Vlotje

11

10

5

De Alternatieve Route

10

11

10

Buurvrouwe Rietman

8

12

2

Hr Ms De Bolle Bibs

7

13

4

Nat, glad, zat en traag

2

14

12

Nietanic

1

15

1

I’m on a boat

0

Ten opzigte van den eerder door de Compagnie gepubliceerde uijtslagh sien we paer kleijne wijziginghen in de puntentotalen.

De belanghrijkste wijzigingh sijt ‘t puntentotael van den Tietanic. Dit sijt gewijzigt van 13 naer 12 (oorzaek: de correctie van eene optelfout), waerdoor dit schip de vijfde plaetsch heden deelt met de schepen die alreedsch 12 punten hadden. Dit sijn de De Twickeler Vaert, De Wilde Vaart ende Den Bracken Draeck die hierdoor eene plaetschje opschuiven. ‘t resultaet sijt dusch dat vier schepen gesam’leyck de vijfde pleck besetten.

Voor ‘t ooverighe hadden de correctiesch geen invloet op de eijndklasseringh.

 

De kwaliteijt van den navigatoren tijdensch de toght

Tijdensch de toght navigeerden de kapiteijnsch oover d’onmet’leyke oceaen. Daerbij gebruikten sij alle beschikbare hulpmiddelen, met name hun insgtrumenten ende d’opdragten die sij van den Compagnie hadden gekreegen.

Maer alsch sij daeraen niet voldoende hadden, de bemanningh opstandigh wasch ende de koersch onbekent was, wat deden sij dan? sij raedpleegden ‘t monsgterboeck met daerin de geheijme aenwijsinghe voor uijtersgte noodgevallen. Aanghezien ‘t monsgterboeck aen ‘t eijnde van den toght bij de Directeuuren inghelelevert werd, kreegh de Compagnie eene goet beelt van den moeijlijkheden op de toght.

De Secretarisch van den Compagnie hemonsterboek_gebruikteft op verzoeck van den Compagnie eene ooverzigt gemaekt van den problemen die de navigatoren ondervonden, met name bij welcke opdragten de Geheijme Insgtructiesch uijt ‘t Monsgterboeck worden geraedpleegd. ‘t ooverzigt siet er alsch volgt uijt:

Route 1 Kruispuntenkaert:         Geen Geheijme Insgtructiesch Geraedpleegd

Route 2 QR-Route:                       Eén keer Geheijme Insgtructiesch Geraedpleegd

Route 3 Quadrantenroute:         Vier keer Geheijme Insgtructiesch Geraedpleegd

Route 4 Oleaet :                            Twee keer Geheijme Insgtructiesch Geraedpleegd

Route 5 Stripkaert:                      Vier keer Geheijme Insgtructiesch Geraedpleegd

Route 6 Multiple-Choice-route:  Eén keer Geheijme Insgtructiesch Geraedpleegd

Route 7 Zeijltermenroute:            Vier keer Geheijme Insgtructiesch Geraedpleegd

Daernaest vermelt de Secretarisch in sijn ooverzigt dat drie Kapiteijnsch geen enkeele mael de Geheijme Insgtructiesch hebben geraedpleegd.

D’opdragten

De eerste opdrachtTijdensch de toght navigeerden de kapiteijnsch volgensch de kaerten ende routebeschrijvinghen die sij van hun opdragtgever, de Compagnie, hadden gekreegen. Somsch klopten desche niet, somsch kostte ‘t veel moeijte de juiste doorgangh te vinden. Tijdensch de toght hat de bemanningh alreedsch hun kunde nodigh om de juiste route te vinden. alhier vint u d’opdragten soalsch uijtgereijkt aen de bemanninghen.

1. Kruispuntenkaert

2. QR-Route

3. Quadrantenroute

4. Oleaat

5a. Stripkaert (kort)

5b. Stripkaert (langh)

6. Multiple Choice Route

7a. Zeijltermen (kort)

7b. Zeijltermen (langh)

De uijtslag

Plaats Nr Naam Punten

1

13

Parta quinquaginta bibit

20

2

15

Jupiler Express

18

3

6

De Veijfmaester

17

4

14

Den Geelen Maan

16

5

11

Tietanic

12

5

7

De Twickeler vaart

12

5

3

De Wilde Vaart

12

5

9

Den Bracke Draeck

12

9

8

’t Vlotte Vlotje

11

10

5

De Alternatieve Route

10

11

10

Buurvrouwe Rietman

8

12

2

Hr Ms De Bolle Bibs

7

13

4

Nat, glad, zat en traag

2

14

12

Nietanic

1

15

1

I’m on a boat

0

Wist u ‘t juiste antwoord?

22-4-1610 Henry Hudson wasch bevrient met eene dronkenlap ende

praetjesmaker. Hoe wasch sijn naem? Henry Greene

4-6-1610 Isch eene windstreeck hetzelfd’alsch eene  Hemelstreeck? Ja

24-6-1610 In welck jaer wert Henry Hudson door de VOC op reijsch gestuurd? 1609 (In 1610 wert hij in werk’leykheyt niet door de VOC maer door Sir Thomasch Smythe op wegh gestuurd. Thomasch Smythe wasch bestuurder ende penninghmeeschter van den Enghelsche Virginia Company ende de Enghlish East India Company.)

5-7-1610 Wat sijt de naem van ‘t eijlant dat wort waergenomen? Akpatok Eijlant (terwijl sij langhsch de kust van Resolutioon Islant voeeren).

quadrant

3-8-1610 Gebruikte Henry Hudson de Kamal voor breedtebepalingh? off gebruikte hij de sextant?

Geen van beijde, ‘t wasch de quadrant.

De Kamal wert eeuwen eerder gebruikt, de sextant eene eeuw later.

 

 

1-9-1610 Kan de lenghtegraet op ‘t Noord’leyck Halfront bepaelt worden met de Poolster? Nee (met de Poolster wort de breedtegraet bepaelt)

10-9-1610 Hoe heet de zeeman die wegensch muijterij wort gedegradeerd? Juet

1-11-1610 Waer wort ‘t schip aen de gront geset? James Bay (Jamesch Baeij) Genoemt naer de toenmalighe Enghelsche koningh..

20-6-1611 Hoeveel broden worden er gevonden? 30 

22-6-1611 Hoe heet Henry Hudson’sch soon die net alsch sijn vader in de

sloep wort geset? John

En de winnaer sijt…

De Noordwest’leyke doorgangh sijt gevonden. desche keer sijt Henry Hudson’sch droom vervuld… ende niet elck toght liep af met muijterij. Later meer op desche plek.

Wereldkaert met schepen

Wereldkaert met schepen

En de winnaer van den 50e 24 Uurs, Henry Hudson’sch laetste reijs, sijt… Parta quinquaginta bibit! Op de werelt kaert siet u de eijndpositiesch van alle schepen aen ‘t eijnde van hun grote reijs.

Binnenkort vint u alhier de volledighe uijtslagh.

 

De bemanninghen verzamelen sigzelve

De bemanninghen verzamelen sigzelve op saterdagh om 5 uur ‘sch middagsch met hun plunje ende hun mondvoorraed. ‘t verzamelpunt sijt 52° 6’57.81″N 6°31’19.15″O alwaer sij nadre insgtructiesch sullen ontvanghen.

De navigator denkt er aen dat hij tijdensch de gevaervolle toght niet alleen de seijnen van Samueel Morsche moet begrijpen maer evenzo de gevreeschde QR-codesch moet kunnnen lesen. Daertoe sorgt hij voor eene juiste app op sijn spraekspiegel met wereldzigt.

Tijdensch desche toght gelt samen uijt samen thuis. ‘t sal niet gebeuuren dat eene deel van den bemanningh alreedsch naer huisch vertrekt terwijl hij sijn gesellen agterlaet.

De Directeuuren van den Compagnie wensen alle onvervaerde seelui eene behouden vaert!