Vackundige seelui kunnen aanmonsgteeren!

hhg-schip-330Vackundighe seelui kunnen aenmonsgteeren bij de Compagnie. Leef mee met Henry Hudson’sch grootsche droom! Alle bekwame scheepskapiteijnsch met hun bemanningh worden opgeroepen om sigzelve te melden!
Een royaele gaaghe staet jullie te wagten! d’ontberinghen kunnen groot sijn maer de uijteijnd’leyke beloningh sal nogh veel grooter sijn. De rijkdom van ‘t Oosten ligt binnen bereijk! Alle bemanninghsleden die dit willen vraegen hun kapiteijn sigzelve in te schrijven!

Schrijf je in alsch navigator met je bemanningh. De Compagnie vraegt van elck kapiteijn die met schip ende bemanningh aen wil monsgteeren ‘t volgende:

De scheepsnaem
De naem van den kapiteijn/navigator
Adresch snelpost van den kapiteijn/navigator (oock genaemt email)
De namen van den bemanninghsleden

De Compagnie gaet er vanuijt dat elck navigator op sijn schip de volgende hulpmiddelen ter beschickingh heeft:
– eene spraek-spiegel met wereldzigt (oock wel smartphone genaemd)
– eene navigatie-spiegel met hemelzigt (oock wel gpsch genaemd)
– voldoende postduiven met groot bereijck (oock wel sms-berigt genaemd)
– voldoende pecunia voor de eersgte levensmiddelen ende benodigdheden

d’aenmonsgteringh start op 21 december in ‘t jaer 2012. De schepen vaaren uijt op 9 februari 2013 ront 4 uur ‘sch middags. Voordat sij vertrecken levert iedre navigator eene getrouwe beeltenisch (icoon) van sijn schip aen de Compagnie

Wanneer sij vertrecken versghaft de Companghie eene feeschtmaeltijt aen alle seelui. Wanneer sij huiswaertsch keeren sijt nogh onbekent maer hanght goeddeelsch af van den bekwaemheyt van navigator ende bemanningh. Dit kan wel eenighe jaaren duuren maer kan evenzo reedsch de volgende dagh met muijterij off eeuwighe roem eijndigen.

De directeuuren hebben de inschrijvingh gesloten.

 

Leesch allesch oover de Laetste Reijsch van Henry Hudson op www.henryhudson.tk