Het eijnde van den laetste reijs

Nu de eijndafrekeningh van De Laetste Reijsch van Henry Hudson sijt opgemaekt, heeft de Directie van den Compagnie haer uijteijnd’leyke Oordeel bepaeld.

Sij beschouwt desche Reijsch alsch eene seer Geslaegt Adventuur naer Noord’leyke Streken dat profijt’leyck wasch voor alle Deelnemers, ende sij hoopt dat alle Kapiteijnsch ende Bemanninghsleden alhier ‘t selfd’oover denken!

De Directie van den Compagnie sluijt hiermee ‘t Boeck ende de Rekeningh van den Laetste Reijsch van Henry Hudson.

De laatste reis van Henry Hudson

De uijteijnd’leyke uijtslagh sijt bekend

En alhier sijt hij dan: de Volledige uitslag 24uurs 2013, De Laetste Reijsch van Henry Hudson, met evenzo de toegekende punten voor elck onderdeel. Dit resulteert in de uijteijnd’leyke uijtslag:

 

Plaats Nr Naam Punten

1

13

Parta quinquaginta bibit

20

2

15

Jupiler Express

18

3

6

De Veijfmaester

17

4

14

Den Geelen Maan

16

5

11

Tietanic

12

5

7

De Twickeler vaart

12

5

3

De Wilde Vaart

12

5

9

Den Bracke Draeck

12

9

8

’t Vlotte Vlotje

11

10

5

De Alternatieve Route

10

11

10

Buurvrouwe Rietman

8

12

2

Hr Ms De Bolle Bibs

7

13

4

Nat, glad, zat en traag

2

14

12

Nietanic

1

15

1

I’m on a boat

0

Ten opzigte van den eerder door de Compagnie gepubliceerde uijtslagh sien we paer kleijne wijziginghen in de puntentotalen.

De belanghrijkste wijzigingh sijt ‘t puntentotael van den Tietanic. Dit sijt gewijzigt van 13 naer 12 (oorzaek: de correctie van eene optelfout), waerdoor dit schip de vijfde plaetsch heden deelt met de schepen die alreedsch 12 punten hadden. Dit sijn de De Twickeler Vaert, De Wilde Vaart ende Den Bracken Draeck die hierdoor eene plaetschje opschuiven. ‘t resultaet sijt dusch dat vier schepen gesam’leyck de vijfde pleck besetten.

Voor ‘t ooverighe hadden de correctiesch geen invloet op de eijndklasseringh.

 

De uijtslag

Plaats Nr Naam Punten

1

13

Parta quinquaginta bibit

20

2

15

Jupiler Express

18

3

6

De Veijfmaester

17

4

14

Den Geelen Maan

16

5

11

Tietanic

12

5

7

De Twickeler vaart

12

5

3

De Wilde Vaart

12

5

9

Den Bracke Draeck

12

9

8

’t Vlotte Vlotje

11

10

5

De Alternatieve Route

10

11

10

Buurvrouwe Rietman

8

12

2

Hr Ms De Bolle Bibs

7

13

4

Nat, glad, zat en traag

2

14

12

Nietanic

1

15

1

I’m on a boat

0

En de winnaer sijt…

De Noordwest’leyke doorgangh sijt gevonden. desche keer sijt Henry Hudson’sch droom vervuld… ende niet elck toght liep af met muijterij. Later meer op desche plek.

Wereldkaert met schepen

Wereldkaert met schepen

En de winnaer van den 50e 24 Uurs, Henry Hudson’sch laetste reijs, sijt… Parta quinquaginta bibit! Op de werelt kaert siet u de eijndpositiesch van alle schepen aen ‘t eijnde van hun grote reijs.

Binnenkort vint u alhier de volledighe uijtslagh.

 

De bemanninghen verzamelen sigzelve

De bemanninghen verzamelen sigzelve op saterdagh om 5 uur ‘sch middagsch met hun plunje ende hun mondvoorraed. ‘t verzamelpunt sijt 52° 6’57.81″N 6°31’19.15″O alwaer sij nadre insgtructiesch sullen ontvanghen.

De navigator denkt er aen dat hij tijdensch de gevaervolle toght niet alleen de seijnen van Samueel Morsche moet begrijpen maer evenzo de gevreeschde QR-codesch moet kunnnen lesen. Daertoe sorgt hij voor eene juiste app op sijn spraekspiegel met wereldzigt.

Tijdensch desche toght gelt samen uijt samen thuis. ‘t sal niet gebeuuren dat eene deel van den bemanningh alreedsch naer huisch vertrekt terwijl hij sijn gesellen agterlaet.

De Directeuuren van den Compagnie wensen alle onvervaerde seelui eene behouden vaert!