De kwaliteijt van den navigatoren tijdensch de toght

Tijdensch de toght navigeerden de kapiteijnsch oover d’onmet’leyke oceaen. Daerbij gebruikten sij alle beschikbare hulpmiddelen, met name hun insgtrumenten ende d’opdragten die sij van den Compagnie hadden gekreegen.

Maer alsch sij daeraen niet voldoende hadden, de bemanningh opstandigh wasch ende de koersch onbekent was, wat deden sij dan? sij raedpleegden ‘t monsgterboeck met daerin de geheijme aenwijsinghe voor uijtersgte noodgevallen. Aanghezien ‘t monsgterboeck aen ‘t eijnde van den toght bij de Directeuuren inghelelevert werd, kreegh de Compagnie eene goet beelt van den moeijlijkheden op de toght.

De Secretarisch van den Compagnie hemonsterboek_gebruikteft op verzoeck van den Compagnie eene ooverzigt gemaekt van den problemen die de navigatoren ondervonden, met name bij welcke opdragten de Geheijme Insgtructiesch uijt ‘t Monsgterboeck worden geraedpleegd. ‘t ooverzigt siet er alsch volgt uijt:

Route 1 Kruispuntenkaert:         Geen Geheijme Insgtructiesch Geraedpleegd

Route 2 QR-Route:                       Eén keer Geheijme Insgtructiesch Geraedpleegd

Route 3 Quadrantenroute:         Vier keer Geheijme Insgtructiesch Geraedpleegd

Route 4 Oleaet :                            Twee keer Geheijme Insgtructiesch Geraedpleegd

Route 5 Stripkaert:                      Vier keer Geheijme Insgtructiesch Geraedpleegd

Route 6 Multiple-Choice-route:  Eén keer Geheijme Insgtructiesch Geraedpleegd

Route 7 Zeijltermenroute:            Vier keer Geheijme Insgtructiesch Geraedpleegd

Daernaest vermelt de Secretarisch in sijn ooverzigt dat drie Kapiteijnsch geen enkeele mael de Geheijme Insgtructiesch hebben geraedpleegd.

D’opdragten

De eerste opdrachtTijdensch de toght navigeerden de kapiteijnsch volgensch de kaerten ende routebeschrijvinghen die sij van hun opdragtgever, de Compagnie, hadden gekreegen. Somsch klopten desche niet, somsch kostte ‘t veel moeijte de juiste doorgangh te vinden. Tijdensch de toght hat de bemanningh alreedsch hun kunde nodigh om de juiste route te vinden. alhier vint u d’opdragten soalsch uijtgereijkt aen de bemanninghen.

1. Kruispuntenkaert

2. QR-Route

3. Quadrantenroute

4. Oleaat

5a. Stripkaert (kort)

5b. Stripkaert (langh)

6. Multiple Choice Route

7a. Zeijltermen (kort)

7b. Zeijltermen (langh)

Wist u ‘t juiste antwoord?

22-4-1610 Henry Hudson wasch bevrient met eene dronkenlap ende

praetjesmaker. Hoe wasch sijn naem? Henry Greene

4-6-1610 Isch eene windstreeck hetzelfd’alsch eene  Hemelstreeck? Ja

24-6-1610 In welck jaer wert Henry Hudson door de VOC op reijsch gestuurd? 1609 (In 1610 wert hij in werk’leykheyt niet door de VOC maer door Sir Thomasch Smythe op wegh gestuurd. Thomasch Smythe wasch bestuurder ende penninghmeeschter van den Enghelsche Virginia Company ende de Enghlish East India Company.)

5-7-1610 Wat sijt de naem van ‘t eijlant dat wort waergenomen? Akpatok Eijlant (terwijl sij langhsch de kust van Resolutioon Islant voeeren).

quadrant

3-8-1610 Gebruikte Henry Hudson de Kamal voor breedtebepalingh? off gebruikte hij de sextant?

Geen van beijde, ‘t wasch de quadrant.

De Kamal wert eeuwen eerder gebruikt, de sextant eene eeuw later.

 

 

1-9-1610 Kan de lenghtegraet op ‘t Noord’leyck Halfront bepaelt worden met de Poolster? Nee (met de Poolster wort de breedtegraet bepaelt)

10-9-1610 Hoe heet de zeeman die wegensch muijterij wort gedegradeerd? Juet

1-11-1610 Waer wort ‘t schip aen de gront geset? James Bay (Jamesch Baeij) Genoemt naer de toenmalighe Enghelsche koningh..

20-6-1611 Hoeveel broden worden er gevonden? 30 

22-6-1611 Hoe heet Henry Hudson’sch soon die net alsch sijn vader in de

sloep wort geset? John