De kwaliteijt van den navigatoren tijdensch de toght

Tijdensch de toght navigeerden de kapiteijnsch oover d’onmet’leyke oceaen. Daerbij gebruikten sij alle beschikbare hulpmiddelen, met name hun insgtrumenten ende d’opdragten die sij van den Compagnie hadden gekreegen.

Maer alsch sij daeraen niet voldoende hadden, de bemanningh opstandigh wasch ende de koersch onbekent was, wat deden sij dan? sij raedpleegden ‘t monsgterboeck met daerin de geheijme aenwijsinghe voor uijtersgte noodgevallen. Aanghezien ‘t monsgterboeck aen ‘t eijnde van den toght bij de Directeuuren inghelelevert werd, kreegh de Compagnie eene goet beelt van den moeijlijkheden op de toght.

De Secretarisch van den Compagnie hemonsterboek_gebruikteft op verzoeck van den Compagnie eene ooverzigt gemaekt van den problemen die de navigatoren ondervonden, met name bij welcke opdragten de Geheijme Insgtructiesch uijt ‘t Monsgterboeck worden geraedpleegd. ‘t ooverzigt siet er alsch volgt uijt:

Route 1 Kruispuntenkaert:         Geen Geheijme Insgtructiesch Geraedpleegd

Route 2 QR-Route:                       Eén keer Geheijme Insgtructiesch Geraedpleegd

Route 3 Quadrantenroute:         Vier keer Geheijme Insgtructiesch Geraedpleegd

Route 4 Oleaet :                            Twee keer Geheijme Insgtructiesch Geraedpleegd

Route 5 Stripkaert:                      Vier keer Geheijme Insgtructiesch Geraedpleegd

Route 6 Multiple-Choice-route:  Eén keer Geheijme Insgtructiesch Geraedpleegd

Route 7 Zeijltermenroute:            Vier keer Geheijme Insgtructiesch Geraedpleegd

Daernaest vermelt de Secretarisch in sijn ooverzigt dat drie Kapiteijnsch geen enkeele mael de Geheijme Insgtructiesch hebben geraedpleegd.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.